Mullens Sports & Health Innovation consortiumpartner 100% Limburg Bike

04 December 2019


100 % Limburg Bike:

slimme racefiets op maat

Een consortium van Limburgse bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf en bedrijven op Brightlands Chemelot Campus ontwikkelt een innovatieve lichtgewicht racefiets, die op maat en naar wensen van de toekomstige gebruiker wordt gemaakt. Het prototype is over ongeveer een half jaar gereed. Zodra daarna de volledig gepersonaliseerde, unieke en veilige racefiets klaar is voor de consument, brengt het consortium de fiets vanuit Limburg op de markt.  

Door te kiezen voor het ontwikkelen van een racefiets, speelt het consortium in op de groeiende populariteit van de wielersport en op het positieve effect van sport op de gezondheid.

De innovaties zijn vooral te vinden op het gebied van materiaal- en productietechnologie, sensoriek en ICT voor het generen van productiegegevens. De technologie en innovatie hebben ook de potentie om in maakindustrie in onder andere veiligheidssector, lucht- en ruimtevaart en auto- en motorsport te worden gebruikt.

Consortium

Aan het prototype van de racefiets wordt momenteel de laatste hand gelegd. Naar verwachting kan deze eerste versie van de 100 % Limburg Bike binnen een half jaar worden gepresenteerd. Het consortium, dat door Brightlands Chemelot Campus bij elkaar is gebracht, bestaat uit CeraCarbon, Mullens Sports & Health Innovations, Belgian Cycling Factory, Eurocarbon, Kembit, Brightlands Chemelot Campus, Brightlands Materials Center en Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL).   

Innovatief

De 100 % Limburg Bike onderscheidt zich op innovatief gebied door:

-De racefiets is samengesteld via diverse 3D print-technologieën en ontwikkelingen. In materiaal gaat het dan om titanium, sealed magnesium en carbon vezel. Het frame wordt ingemeten op maat van de gebruiker gemaakt en voldoet aan de ISO-standaarden en eisen van UCI. Elk exemplaar is uniek en wordt in vorm, 3D-printwensen en in gewenste kleuren van de gebruiker gemaakt.

-De voorvork is onbreekbaar. De combinatie van carbonvezels en Dyneema® vezels  zorgt voor optimale sterkte en stijfheid van de voorvork en daarmee voor veiligheid van de gebruiker. Speciale vlechttechniek (overbraiding) zorgt voor de juiste dichtheid en richting van fibers.

-Het frame en de verbindingen (lugs) worden aan elkaar gelijmd, een techniek zoals die in de vliegtuig- en automotive-industrie ook wordt toegepast. Hiervoor wordt aan een duurzame biobased lijm gewerkt. De ontwikkeling van thermoplastische hars gaat ervoor zorgen dat het carbon recyclebaar wordt.

- Aan de materialen wordt een sensing-functionaliteit toegevoegd, waardoor continu gemonitord kan worden aan welke belasting de fiets wordt blootgesteld. Sensing controleert bijvoorbeeld of de racefiets bij een lichte botsing onzichtbare schade heeft opgelopen.

Consument

Wanneer en waar de sportieve fietsliefhebber de 100 % Limburg Bike kan bestellen en welk prijskaartje er dan aan hangt, is nog onbekend.

Het 100% Limburg Bike-project wordt ondersteund door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en door de Provincie Limburg. EFRO stelt geld beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de Zuid-Nederlandse economie en in dit geval meer in het bijzonder het innovatievermogen van het MKB.

Innovatie, sport en gezondheid

Projectleider Menno Smeelen: “Dit wordt een bijzonder Limburgs kennisproduct: bedacht en gemaakt in Limburg en helemaal tot in detail op maat van de gebruiker. We hebben ingespeeld op een behoefte vanuit de markt. Dit past perfect bij de kennis en kracht van de regio.”

CEO Bert Kip van Brightlands Chemelot Campus: “Bij het 100% Limburg Bike-project zie je hoe de samenwerking tussen Brightlands en het bedrijfsleven in Limburg werkt zoals die is bedoeld en hoe die leidt tot prachtige innovaties. Bovendien verbindt het de topsectoren Chemie, HTSM*-ICT en Life Sciences/Health in een concreet product. Naar de toekomst toe worden deze innovaties op materiaalgebied ook bijzonder interessant voor toepassing binnen de luchtvaart- of automotive-industrie.”

Gedeputeerde Joost van den Akker (economie, arbeidsmarkt, sport, Brightlands): “Bij dit project komen veel lijnen samen. Limburg is een provincie die sporten bijzonder stimuleert. Bewegen maakt ons immers gezonder. Wielrennen is in deze provincie aangemerkt als één van de belangrijkste sporten. Geweldig dat het midden- en kleinbedrijf een hoofdrol heeft in dit project. Samenwerking tussen Brightlands en het mkb als schoolvoorbeeld!” 

WEBSITE 100% LIMBURG BIKE: www.limburgbike.brightlands.com

*(HTSM: high tech systems and materials)

--------------------------------------------------------------------------------------

 

100% Limburg Bike:

Customized smart racing bike

A consortium of Limburg-based small and medium-sized enterprises and companies on the Brightlands Chemelot Campus is developing an innovative, customized lightweight racing bike that is built according to the wishes of the future user. The prototype will be ready in about six months. As soon as the fully personalized, unique and safe racing bike is ‘consumer-ready’, the consortium will market this bike from its base in Limburg. 

By opting for the development of a racing bike, the consortium responds to the growing popularity of cycling and the positive health effects of exercise.

The innovations are mainly focused on material and production technology, sensor technology and IT for generating production data. The technology and innovation also have the potential to be used in manufacturing industries such as the security industry, aerospace, racing and motorsport.

Consortium

The racing bike prototype is currently being finalized. This first version of the 100% Limburg Bike is expected to be presented within six months. The Brightlands Chemelot Campus brought together consortium partners CeraCarbon, Mullens Sports & Health Innovations, Belgian Cycling Factory, Eurocarbon, Kembit, Brightlands Chemelot Campus, Brightlands Materials Center and Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL).   

Innovative

The 100 % Limburg Bike distinguishes itself in terms of innovation:

-The racing bike was composed using various 3D printing technologies and developments. The materials used are titanium, sealed magnesium and carbon fiber. The frame is customized to the user's specifications and complies with ISO standards and UCI requirements. Each copy is unique and created in the user's desired shape, 3D printing and colors.

-The fork is unbreakable. The combination of carbon fibers and Dyneema® fibers ensures optimum strength and stiffness of the fork and thus, user safety. A special braiding technique (overbraiding) ensures the correct density and direction of fibers.

-The frame and the connections (lugs) are glued together, a technique that is also used in the aircraft and automotive industries. A sustainable biobased adhesive is being developed for this purpose. The development of thermoplastic resin will ensure that the carbon is recyclable.

- A sensing function is added to the materials, allowing continuous monitoring of the load the bike is subjected to. For example, sensing checks whether the racing bike has suffered invisible damage in the event of a minor collision.

Consumer

It is yet to be determined when and where the sportive cyclist can order the 100% Limburg Bike and what the price tag will be.

The 100% Limburg Bike project is supported by the European Regional Development Fund (ERDF) and the Province of Limburg. The ERDF finances projects that contribute to the development of the economy in the south of the Netherlands, and in this case the innovative capacity of SMEs in particular.

Innovation, sports and health

Project leader Menno Smeelen: “This will be a special Limburg knowledge product: conceived and made in Limburg and customized to the user in detail. We have responded to a need from the market, and this product fits perfectly with the knowledge and strength of the region."

Bert Kip, CEO Brightlands Chemelot Campus: “The 100% Limburg Bike project shows you that the cooperation between Brightlands and the business community in Limburg works as intended, leading to wonderful innovations. It also combines the top industries of Chemistry, HTSM*-ICT and Life Sciences/Health in a concrete product. In the future, these material innovations will also become particularly interesting for the aviation or automotive industry."

Deputy Joost van den Akker (economy, labor market, sports, Brightlands): “Many lines come together in this project. The province of Limburg particularly encourages sports because exercise can make us healthier, and cycling is considered one of the most important types of sport. It is great that small and medium-sized enterprises get to play a key role in this project, a prime example of the collaboration between Brightlands and SMEs!” 

WEBSITE 100% LIMBURG BIKE: www.limburgbike.brightlands.com

*(HTSM: high tech systems and materials)

Terug naar het nieuwsoverzicht

Mullens Sports & Health Innovation consortiumpartner 100% Limburg Bike

Neem contact op met Mullens Sports and Health Innovations

  • Mullens
  • Sports and Health Innovations

  • Kerklaan 10
  • 6191 GM Neerbeek

  • Email: tim@timmullens.nl
  • Telefoon: +31 6 19 05 53 99

  • Kvk: 66 10 86 91
  • KNAB: NL71KNAB 02 55 33 43 46