Traininscentrum Aangepast Sporten (TAS) status update!

11 June 2019


Implementatie TAS

Vanaf 01-01-2019 zijn we vanuit Mullens Sports & Health Innovations hard aan de slag om het TAS te implementeren. Ten grondslag ligt het "Uitvoeringsplan TAS 2018", welke halverwege 2018 werd opgeleverd in opdracht van de Gemeente Beek. Inmiddels zijn we halverwege 2019 en vertellen we jullie graag wat we reeds gerealiseerd hebben, welke uitdagingen we tegen komen en wat er in de (nabije) toekomst gaat gebeuren. 

Wat is het TAS ook alweer?

Het TAS wordt het epicentrum voor aangepast sporten in Limburg. Een strategisch centrum dat zich richt op breedtesport én talenten. Het fungeert hierdoor mede als voorportaal voor talenten richting topsportprogramma’s binnen de zeven Topsportcentra in Nederland. Vanuit het TAS wordt ingezet op talentherkenning en –ontwikkeling. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met sportaanbieders, sportbonden, Adelante kinderen, Revalidatiecentrum Adelante, Topsport Limburg, Huis voor de Sport en andere partners en stakeholders. Het TAS is als pijler talentontwikkeling provincie breed onderdeel van het "Limburgs Sportakkoord (2019-2022) Iedereen Kan Sporten (IKS)". Het uitvoeren van dit beleid zal met name uitgevoerd worden door het nog te vormen provinciaal Sporttakplatform Iedereen Kan Sporten.

Wat is gerealiseerd?

Samenwerking

Oriënterende en positieve gesprekken hebben in het eerste half jaar reeds plaats gevonden met bovengenoemde partners en stakeholders. Primair om tot consensus te komen richting een gezamenlijke ambitie, zoals die ook benoemd staat binnen het Limburgs Sportakkoord. Naast de kwaliteiten, kennis en expertise werden ook de rollen, taken en verantwoordelijkheden in kaart gebracht van eenieder om uiteindelijk "het talent" en de breedtesporters vraaggericht en optimaal te kunnen faciliteren.

Clinics en Sport & Beweeggroepen

Eerste clinics hebben plaatsgevonden i.s.m. Adelante om diverse doelgroepen de Sport & Beweeg mogelijkheden te laten ervaren. Zo heeft er een aangepaste karate clinic en een handboogschiet clinic plaats gevonden. Volgende maand staat er een Multi Sport- & Beweeg clinic op het programma voor 2 verschillende doelgroepen (lichamelijk en verstandelijk beperkten). Om continuïteit te waarborgen zijn er ook nieuwe beweeggroepen opgestart om eventueel geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden om ook daadwerkelijk structureel tot Sport en/of Bewegen te komen. Zo is de Multi Sport- & Beweeggroep op de woensdag middag reeds een succes met een kleine 10 vaste deelnemers. We hopen in de toekomst meer deelnemers en meer groepen te mogen verwelkomen. De clinics worden structureel i.s.m. Adelante georganiseerd.

Enquete

Een enquete is afgelopen week uitgezet om de wensen en behoeften van de verenigingen in de Gemeente Beek in kaart te krijgen op het gebied van aangepast Sporten & Bewegen. Zo proberen we helder te krijgen waar deze verenigingen ondersteuning nodig hebben om aanbod te creëren of te verbeteren voor mensen met een beperking. Deze informatie gaan we later terug laten komen op nog te organiseren symposia en kennistransfers

Aanstelling Regioconsulent

Vanaf 1 juni is Natasja ter Veer aangesteld als regio consulent voor IKS Westelijke Mijnstreek. Zij zal in nauwe samenwerking met het TAS op regionaal niveau de verbindende factor zijn m.b.t. aangepast Sporten & Bewegen. Denk hierbij aan creëren van aanbod, delen van kennis, organiseren van evenementen, clinics en symposia. Maar primair ook het beantwoorden van specifieke hulpvragen voor mensen met een beperking op het gebied van aangepast Sporten & Bewegen.

Eerste specifieke (top)sport hulpvraag -> Road to Tokio 2020

Niemand minder dan Mitch Valize (medaillekandidaat in de handbike voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020) zal vanuit het TAS ondersteuning gaan krijgen om een High End handbike te realiseren, waardoor de kans op goud significant groter wordt. Dit doet het TAS niet alleen, maar samen met haar partners zoals Topsport Limburg, Brightlands en Adelante. Er zullen gaandeweg nog meer partners aansluiten om te komen tot een competitieve handbike. Dit is hoe het TAS werkt. Het beantwoorden van een hulpvraag van een (top)sporter door de kennis, kunde en expertise van haar partners in te zetten.

Uitdagingen

Bouw

Het enige constante in ons huidige tijdperk is verandering. De fysieke situatie van De Haamen, zoals geschetst in het "Uitvoeringsplan TAS 2018" strookt niet met de huidige realiteit. Door omstandigheden is de verbouwing van De Haamen uitgesteld. Dit zorgt voor een uitdagende situatie, waarbij we nog niet beschikken over de "hardware" van het TAS. Denk hierbij aan multifunctionele kantoorruimtes, behandelruimtes, trainingsruimtes en bijbehorende faciliteiten. Dit resulteert in het feit dat we onze focus moeten verleggen en veranderingen aanbrengen in de tijdslijnen van de diverse implementatie doelen. Echter betekend uitstel geen afstel in deze en werken we achter de schermen hard door om uiteindelijk te komen tot de beschreven resultaten.

Communicatie en getallen

Onderzoek en onze ervaring wijst uit dat het moeilijk is om onze doelgroep te bereiken en samen te komen tot een actievere en gezondere levensstijl. We ervaren dat we te weinig (communicatie) kanalen hebben om onze doelgroep te activeren, ondersteunen en te faciliteren. Mensen met een beperking hebben simpelweg meer barrières en drempels dan mensen zonder beperking. Denk hierbij aan vervoer, financiën, beperkt aanbod e.d. Het aantal deelnemers aan aangepaste Sport & Beweeggroepen zijn vaak minimaal en vergen veel inzet en doorzettingsvermogen om deze groepen op te starten en de continuïteit te waarborgen. 

Wat komt eraan?

Digitaal Platform

In nauwe samenwerking met De Haamen is het TAS bezig met het opzetten van een digitaal communicatie platform, waarin onder andere ook de app Uniek Sporten zal worden geïntegreerd. Dit platform zal als loket gaan fungeren voor iedereen die een relatie heeft met aangepast sporten. Of het nu de sporter zelf is, de aanbieder van aangepast sporten, overheid, zorg of onderwijs. Primair zorgt het platform voor digitale bereikbaarheid van het TAS waar alle mensen met een beperking terecht kunnen met hun vragen op het gebied van aangepast Sporten & Bewegen. Daarnaast is het platform een schakel tussen alle partijen die informatie willen brengen en halen op het gebied van aangepast sporten. Zo zal er bijvoorbeeld een evenementen kalender komen waar alle partners hun activiteiten kenbaar kunnen maken en zal er een overzicht komen voor sporters bij welke partners ze terecht kunnen voor (sport)specifieke vragen.

Symposium

Vanuit het TAS en in samenwerking met De Haamen en IKS Westelijke Mijnstreek zal er een symposium/netwerk event georganiseerd worden met het thema "aangepast Sporten & Bewegen" in zijn algemeenheid. Een open event waar iedereen welkom is en waar we kennis met elkaar delen, nieuwe contacten opdoen, de krachten kunnen bundelen en gezamenlijk beleid richting de toekomst kunnen gaan uitvoeren.

Kennistransfers

Als verlengde van het symposium gaan we structureel 4 kennistransfers per jaar organiseren. Hier gaan we kennis (per thema) op het gebied van aangepast sporten van partners (bijvoorbeeld Adelante, NOC-NSF of Topsport Limburg) richting sporters en sportaanbieders realiseren. Deze specifieke kennistransfers zorgen voor meer kennis bij verschillende kaders (van bijvoorbeeld sportverenigingen) wat moet resulteren in meer aanbod in aangepast Sporten & Bewegen en het gerichter beantwoorden van hulpvragen van onze doelgroep. Precieze invulling van deze kennistransfers zal sterk afhankelijk zijn van de uitkomsten van de uitgezette enquete.

Fysiek TAS

Alhoewel het TAS zich niet specifiek richt op De Haamen, zal het wel vanaf deze locatie opereren. We hopen dan ook spoedig gebruik te kunnen maken van de nog te realiseren verbouwing, zodat we nog efficiënter en professioneler onze doelgroep kunnen ondersteunen en faciliteren. Denk aan het uitvoeren van begeleidingsgesprekken, paramedische begeleiding, trainingen, clinics, evenementen enz. Niet alleen het TAS, maar ook de verenigingen en andere huurders van De Haamen zullen hier gebruik van kunnen maken.

Talentherkenningsdag

Last but not least zal het TAS in samenwerking met NOC-NSF bij de officiële opening van het TAS een nationaal Talentherkenningsdag organiseren. Hierbij worden alle potentiële talenten in den lande op het gebied van aangepast Sporten uitgenodigd om hun sportieve vaardigheden te laten zien. Coaches en talentscouts van Nationale en regionale selecties zullen vanuit iedere tak van sport aanwezig zijn om eventuele talenten te scouten en uit te nodigen in hun trainingsprogramma's.  Wellicht een nieuwe Laura de Vaan, Mitch Valize of Sharon Walraven al onder ons?

6 maanden onderweg

6 maanden onderweg en al mooie stappen gemaakt. We merken samen met onze partners tijdens onze structurele overleg momenten dat er "reuring" begint te ontstaan. Dat is fijn en we zijn positief gestemd. Echter realiseren we ons tegelijkertijd ook dat er nog veel werk is te verzetten. Mooi werk! Met veel positieve energie gaan we resultaatgericht verder om onze gezamenlijke ambities te realiseren.

Wilt u meer weten over dit project of kunnen we voor elkaar van waarde zijn? Neem gerust contact op!

We will keep you posted!

Terug naar het nieuwsoverzicht

Traininscentrum Aangepast Sporten (TAS) status update!

Neem contact op met Mullens Sports and Health Innovations

  • Mullens
  • Sports and Health Innovations

  • Kerklaan 10
  • 6191 GM Neerbeek

  • Email: tim@timmullens.nl
  • Telefoon: +31 6 19 05 53 99

  • Kvk: 66 10 86 91
  • KNAB: NL71KNAB 02 55 33 43 46